Syllabus for Administrative Officer in Maharashtra Educational Services, MPSC examination


This resources contain syllabus for Administrative Officer in Maharashtra Educational Services through MPSC examination. You can download pdf format syllabus from attachments and keep checking official gadget for recent changes in syllabus.

MPSC Syllabus for Administrative Officer in Maharashtra Educational ServicesSyllabus for Administrative Officer in Maharashtra Educational Services through MPSC examination. You can download pdf format syllabus from attachments and keep checking official gadget for recent changes in syllabus.

􀄢शासन अिधकारी, महारा􀃍􀄘 िश􀂩ण सेवा (􀄢शासन शाखा), (िलिपक संवग􀂫) गट-अ,
चाळणी परी􀂩ेकिरता अ􀃆यास􀄎म
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सामा􀃂य 􀂪ान, बु􀈎􀃁दमापन चाचणी या िवषयाम􀃁ये खालील घटकांचा समावेश असेल
दज􀉕 : पदवी, गुण : 200, मा􀃁यम : इं􀄐जी व मराठी, कालावधी : दोन तास, 􀄢􀃌नपि􀄝केचे 􀃎व􀇗प : व􀃎तुिन􀃍ठ बहुपय􀉕यी
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) चालू घडामोडी (30 गुण) :- जागितक तसेच भारतातील.
(2) बु􀈎􀃁दम􀇄ा चाचणी (40 गुण) :- अंकगिणत, बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, सरासरी, दशांश व अपूण􀈝क, तसेच
बु􀃁दयांक मापनाशी संबंधीत 􀄢􀃌न.
(3) महारा􀃍􀄘ाचा भूगोल(30 गुण):- महारा􀃍􀄘ाचा रचना􀂾मक (Physical)भूगोल, मु􀂰य रचना􀂾मक (Physiographic) िवभाग,
Climate, पज􀂫􀃂यमान व तापमान, पज􀂫􀃂यातील िवभागवार बदल, न􀇏ा, पव􀂫त व ड􀈗गर, राजकीय िवभाग, 􀄢शासकीय िवभाग,
नैस􀈌गक संप􀇄ी- वने व खिनजे, मानवी व सामािजक भूगोल- लोकसं􀂰या (Population), migration of Population व 􀂾याचे
Source आिण Destination वरील पिरणाम, 􀄐ामीण व􀃎􀂾या व तांडे, झोपडप􀆺या व 􀂾यांचे 􀄢􀃌न.
(4) मािहतीचा अिधकार कायदा - 2005 (10 गुण)
(5) महारा􀃍􀄘ाचा इितहास (15 गुण) :- सामािजक व आ􀈌थक जागृती (1885-1947), मह􀂾वा􀂴या 􀃋य􀂯त􀈒चे काम 􀃎वातं􀄂यपूव􀂫
भारतातील सामािजक जागृतीतील वत􀂫मानप􀄝े व िश􀂩णाचा पिरणाम / भाग, 􀃎वातं􀄂यपूव􀂫 काळातील इतर समकालीन
चळवळी (स􀂾यशोधक समाज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ, 􀈋हदू महासभा, मु􀃎लीम लीग, रा􀃍􀄘ीय 􀄎ांती चळवळ,
डावी िवचारसरणी / क􀃇युिन􀃍ट चळवळ, शेतकरी चळवळ, आिदवास􀈒चा उठाव.)
(6) भारतीय रा􀂶यघटना (25 गुण) :- घटना कशी तयार झाली आिण घटने􀂴या 􀄢􀃎तावनेमागची भूिमका व त􀂾वे, घटनेची
मह􀂾वाची कलमे / ठळक वैिश􀃍टये, क􀈂 􀄟 व रा􀂶य संबंध, िनधम􀈓 रा􀂶य, मूलभूत ह􀂯क व कत􀂫􀃋ये, रा􀂶या􀂴या धोरणाची
माग􀂫दश􀂫क त􀂾वे-िश􀂩ण, युनीफॉम􀂫 िस􀃋हील कोड, 􀃎वतं􀄝 􀃂यायपािलका, रा􀂶यपाल, मु􀂰यमं􀄝ी व मं􀄝ीमंडळ-Role, अिधकार
व काय􀂫, रा􀂶य िवधीमंडळ- िवधानसभा, िवधानपिरषद व 􀂾यांचे सद􀃎य, अिधकार, काय􀂫 व Role, िवधी सिम􀂾या.
(7) संगणक व मािहती तं􀄝􀂪ान (25 गुण) :- आधुिनक समाजातील संगणकाची भूिमका, वेगवेगळया 􀂩े􀄝ातील जीवनात
संगणकाचा वापर, डाटा क􀃇युिनकेशन, नेटवक􀈔ग आिण वेब टे􀂯नॉलोजी, सायबर गु􀃂हे व 􀂾यावरील 􀄢ितबंध, निवन उ􀇏ोग
􀃇हणून मािहती तं􀄝􀂪ानाचा िनरिनराळया सेवा सुिवधांची मािहती िमळ􀂽यासाठी होणारा उपयोग, भारतातील मािहती तं􀄝􀂪ान
उ􀇏ोगाची वाढ व 􀂾याचा दज􀉕, शासनाचे काय􀂫􀄎म, जसे िमडीया लॅब एिशया, िव􀇏ा वािहनी, 􀂪ान वािहनी, सामुिहक मािहती
क􀈂 􀄟 इ􀂾यादी, मािहती तं􀄝􀂪ान उ􀇏ोगातील मुलभूत 􀄢􀃌न व 􀂾याचे भिवत􀃋य.
(8) मानवी ह􀂯क व जबाबदा􀃉या (25 गुण) :- संक􀃊पना - आंतररा􀃍􀄘ीय मानवी ह􀂯क मानक, 􀂾यासंदभ􀉕तील भारतीय
रा􀂶यघटनेतील तरतूद, भारतातील मानवी ह􀂯क व जबाबदा􀃉या यं􀄝णेची अंमलबजावणी व संर􀂩ण, भारतातील मानवी ह􀂯क
चळवळ, मानवी ह􀂯कापासून वंिचत राह􀂽या􀂴या सम􀃎या, गरीबी, िनर􀂩ता, बेकारी, सामािजक- सां􀃎कृितक-धा􀈌मक 􀄢था
यासार􀂰या अडचणी, (􀈋हसाचार, 􀄥􀃍टाचार, दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, संरि􀂩त गु􀃂हेगारी, इ􀂾यादी.) लोकशाही
􀃋यव􀃎थेतील एकमेकांचे ह􀂯क आिण मानवी 􀄢ित􀃍ठा व एकतेचा आदर कर􀂽यासंबंधी 􀄢िश􀂩णाची गरज व मह􀂾व, नागरी ह􀂯क
संर􀂩ण अिधिनयम 1955, मानवी ह􀂯क संर􀂩ण अिधिनयम 1993, कौटुंिबक 􀈋हसाचारापासून मिहलांचे संर􀂩ण अिधिनयम
2005, कौटुंिबक 􀈋हसाचारापासून मिहलांचे संर􀂩ण िनयम 2005, अनुसूिचत जाती व अनुसूिचत जमाती (अ􀂾याचारास
􀄢ितबंध) अिधिनयम 1989, हुंडाबंदी अिधिनयम 1961, महा􀂾मा गांधी तंटामु􀂯ती अिभयान.


Attachments

  • mpsc syllabus for state educational services (7590-92049-prashasan-adhikari-maharashtra-sh.pdf)
  • Comments

    No responses found. Be the first to comment...


  • Do not include your name, "with regards" etc in the comment. Write detailed comment, relevant to the topic.
  • No HTML formatting and links to other web sites are allowed.
  • This is a strictly moderated site. Absolutely no spam allowed.
  • Name:
    Email: