MPSC Marathi Subject Syllabus


This resources contains syllabus of Marathi Subject for MPSC examinations.

Syllabus of Marathi Subject for MPSC examinations


The examination is for analyzing your language knowledge in various condition by writing assays, letters, etc.

Subject Name : मराठी - अनिवाय

MPSC Subject Code: 001

Quality of Examination : उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा

एकूण गुण : 200

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप : पारंपरिक

कालावधी : 3 तास

सूचना : प्रस्तुत प्रश्नपत्रिकेचा उद्देश उमेदवाराचे भाषिक ज्ञान , अभिव्यक्ती , आकलनक्षमता , लेखन आणि संवाद कौशल्याच्या जाणिवांचा स्तर पडताळणे हा आहे.

Marathi SyllabusPart - A Writing Skill 120 Marks

1. निबंध (सुमारे 500 शब्दांचा) वैचारिक / वर्णनात्मक / कल्पनापर / आत्मकथनपर आणि समकालीन ज्वलंत समस्या या प्रकारचे निबंध असतील , त्यापैकी एकच निबंध लिहिणे अपेक्षित आहे. [30]

2. (a) पत्रव्यवहार / अर्ज ( मागणीपत्र / तक्रारपत्र / विनंतीपत्र ) [10]

(b) अहवाल लेखन / वृत्तांत लेखन [10]

(c)पत्रकार परिषद (उुर्जा , कृषी कर्ज , जलसिंचन इत्यादी समस्यांबाबत ) किंवा नोकरीसाठी मुलाखत [10]

(d)निमंत्रण-पत्रिका अथवा कार्यक्रम-पत्रिका तयार करणे [10]

(e)शुभेच्छा / अभिनंदन पत्र [10]

(f)प्रसार माध्यमासाठी आवाहन / निवेदन तयार करणे [10]

(g)औपचारिक भाषणे तयार करणे. (स्वागत , निरोप , उद्धाटनपर व इतर) [10]

3. संवादकौशल्य :

अ) दोन व्यक्तींमधील संवाद [10]

ब) गटचर्चा /सभेचे कामकाज (पाणी प्रश्न , कृषी समस्या , कुटुंबकल्याण , ग्राम स्वच्छता इत्यादी) [10]

Part - B आकलन Skill 40 Marks

1. अ) इंग्रजी उताऱ्याचे सुबोध मराठीत भाषांतर करणे [10]

ब) सारांश लेखन - 1/3 शब्दात सारांश लेखन करून शीर्षक देणे [10]

क) प्रमाणित भाषेतील उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे देणे [10]

ड) दिलेल्या उताऱ्यातील आशय सरळ व सोप्या भाषेत लिहिणे. [10]

Part - C व्याकरण 40 Marks

अ) शब्दांच्या जाती (शब्दांच्या जाती ओळखणे) [10]

ब) वाक्यप्रकार (मिश्र , संयुक्त , साधे / केवल) [10]

क) काळ (वर्तमान , भूत , भविष्य) [10]

ड) वाक्प्रचार व म्हणी [06]

इ) पारिभाषिक शब्द (इंग्रजी पारिभाषिक शब्दांना मराठी पर्यायी शब्द देणे) [04]


Related Articles

Maharshi Dr. Dhondo Keshav Karve - Social Reformer

This resources contain complete biography of Social Reformer Maharshi Dr. Dhondo Keshav Karve. Women's welfare & education promoted by Keshav Karve. For his contribution he awarded with Bharat Ratna.

Nana Jaganath Shankerseth - Social Reformer

This resources contain complete biography of Social Reformer Nana Jaganath Shankerseth. Nana was one of the founders of Elphinstone College, and Indian Railway Association that became part of the Great Indian Peninsula Railway.

Gopal Hari Deshmukh - Lokhitwadi - Social Reformer

This resources contain complete biography of Social Reformer Gopal Hari Deshmukh. For there work & contribution they popularly known as Lokhitwadi. They are the founder of Marathi weekly Lokhitwadi News paper.

MPSC Contact Information

This article gives complete information on MPSC Contact Phone Numbers; MPSC Fax Numbers; MPSC Email contact.

More articles: Samaj Sudharak MPSC MPSC Syllabus

Comments

No responses found. Be the first to comment...


  • Do not include your name, "with regards" etc in the comment. Write detailed comment, relevant to the topic.
  • No HTML formatting and links to other web sites are allowed.
  • This is a strictly moderated site. Absolutely no spam allowed.
  • Name:
    Email: