Shivaji peth kolhapur chi shaan

"shivaji peth- kolhapurchya sanskrutit ani itihasat PETHANA far mahtva ahe.........ya sarv penthanche ugamsthan asnari ekmev peth mhanje amchi shivaji peth......ya pethela khup juna itihas ahe......kolhapurat kinva kolhapurchya baher tumhi kuthehi raha pan amchya shivaji pethet alyakherij kolhapurat alyasarkhe vatat nahi.......FOOTBALL ha pethecha jiv ki pran asnara khel ahe...tari apan sarvani aplya hya petela chi shan wadhvat rahavi.........".